Yazım (İmlâ) Kılavuzu - Ç Harfi (4)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - Ç Harfi (4)

Çin

çinakop

Çin anasonu

Çince

çinçilya

çinçilyagiller

Çine (ilçe)

Çingen

çingene

Çingene

Çingene borcu

Çingenece

Çingene çergesi

Çingene düğünü

Çingene kavgası

çingeneleşme

çingeneleşmek

çingenelik,-ği

Çingenelik,-ği

Çingene palamudu

Çingene parası

Çingene pembesi

Çin gülü

çini

çinici

çinicilik,-ği

çinili

çini mürekkebi

çinisiz

çinke

çinko

çinkograf

çinkografi

Çin lâhanası

Çin leylâğı

Çinli

çintiyan

çipil

çipilleşme

çipilleşmek

çipilti

çipo

çipura

çir

çiriş

çirişleme

çirişlemek

çirişlenme

çirişlenmek

çirişli

çiriş otu

çirkef

çirkefçe

çirkefleşme

çirkefleşmek

çirkeflik,-ği

çirkin

çirkince

çirkinleşme

çirkinleşmek

çirkinleştirme

çirkinleştirmek

çirkinlik,-ği

çirkinseme

çirkinsemek

çiroz

çirozlaşma

çirozlaşmak

çis

çise

çiseleme

çiselemek

çiseme

çisemek

çisenti

çiskin

çiş

çişik,-ği

çit

çita

çitar

çitari

çiten

çiti

çitileme

çitilemek

çitilenme

çitilenmek

çitili

çitişme

çitişmek

çitlembik,-ği

çitleme

çitlemek

çitme

çitmek

çitmik,-ği

çit sarmaşığı

çit sarmaşığıgiller

çivi

çivici

çivicilik,-ği

çividî

çivileme

çivilemek

çivilenme

çivilenmek

çiviletme

çiviletmek

çivili

çivisiz

çivisiz kalkan

çivit,-di

çivitleme

çivitlemek

çivitlenme

çivitlenmek

çivitli

çivit mavisi

çivit otu

çivit rengi

çivitsiz

çivi yazısı

çivi yukarı

Çivril (ilçe)

çiy

çiyleme

çiylemek

çizdirme

çizdirmek

çizecek,-ği

çizelge

çizer

çizge

çizgi

çizgi film

çizgi im

çizgileme

çizgilemek

çizgilenme

çizgilenmek

çizgileşme

çizgileşmek

çizgili

çizgilik,-ği

çizgi resim,-smi

çizgi roman

çizgisel

çizgisiz

çizi

çizici

çizik,-ği

çizikli

çiziktirme

çiziktirmek

çizili

çiziliş

çizilme

çizilmek

çizim

çizimci

çizinti

çiziş

çizme

çizmeci

çizmecilik,-ği

çizmek

çizmeli

çoban

çobanaldatan

çobanaldatangiller

çobançantası (bitki)

çobandağarcığı (bitki)

çobandeğneği (bitki)

çobandüdüğü (bitki)

çobaniğnesi (bitki)

çoban kebabı

çoban köpeği

çobanlama

Çobanlar (ilçe)

çobanlık,-ğı

çobanlık etmek

çoban merhemi

çobanpüskülü (bitki)

çobanpüskülügiller

çoban salatası

çobansüzgeci (bitki)

çobantarağı (bitki)

çobantuzluğu (bitki)

Çoban Yıldızı

çocuğumsu

çocuk,-ğu

çocuk aklı

çocuk bahçesi

çocuk bakıcısı

çocuk bezi

çocuk bilimci

çocuk bilimi

çocukça

çocukçu

çocuk dili

çocuk işi

çocuklaşma

çocuklaşmak

çocuklaştırma

çocuklaştırmak

çocuklu

çocukluk,-ğu

çocukluk etmek

çocuk olmak

çocuk oyuncağı

çocuk ruhlu

çocuksu

çocuksuluk,-ğu

çocuksuz

çocuksuzluk,-ğu

çocuk yuvası

çoğalış

çoğalma

çoğalmak

çoğaltım

çoğaltış

çoğaltma

çoğaltmak

çoğaltma makinesi

çoğu

çoğu kez

çoğul

çoğulcu

çoğulcu demokrasi

çoğulculuk,-ğu

çoğul eki

çoğul ekleri

çoğullama

çoğullamak

çoğullaştırma

çoğullaştırmak

çoğulluk,-ğu

çoğumsama

çoğumsamak

çoğun

çoğunca

çoğunluk,-ğu

çoğunlukla

çoğurcuk,-ğu

çoğu zaman

çok,-ğu

çokal

çok anlamlı

çok anlamlılık,-ğı

çok ayaklılar

çokbilmiş

çokça

çokçu

çokçuluk,-ğu

çok düzlemli

çok eşli

çok eşlilik,-ği

çok fazlı

çokgen

çok gözeli

çok hücreli

çok hücreliler

çok karılı

çok karılılık,-ğı

çok kısa dalga

çok kocalı

çok kocalılık,-ğı

çokluk,-ğu

çokluk eki

çokluk ekleri

çok ortaklı

çok partili

çokrağan

çokrama

çokramak

çoksama

çoksamak

çoksatar

çok sesli

çok seslilik,-ği

çok sözlü

çok tanrıcı

çok tanrıcılık,-ğı

çok tasım

çok terimli

çok uluslu

çok yanlı

çok yönlü

çok yüzlü

çolak,-ğı

çolaklık,-ğı

çolpa

çolpalık,-ğı

Çolpan (yıldız)

çoluk çocuk,-ğu

çolun

çomak,-ğı

çomaklama

çomaklamak

çomar

çopra

çopra balığı

çopur

çopurina

çopurlaşma

çopurlaşmak

çopurlaştırma

çopurlaştırmak

çopurluk,-ğu

çor

çorak,-ğı

çoraklaşma

çoraklaşmak

çoraklaştırma

çoraklaştırmak

çoraklık,-ğı

çorap,-bı

çorapçı

çorapçılık,-ğı

çorba

çorbacı

çorbacılık,-ğı

çorba kâsesi

çorba kaşığı

çorbalık,-ğı

çorba tabağı

çorlu

Çorlu (ilçe)

Çoruh

Çorum

çotanak,-ğı

çotira

çotiragiller

çotra

çotuk,-ğu

çöğdürme

çöğdürmek

çöğme

çöğmek

çöğüncek,-ği

çöğünme

çöğünmek

çöğür

çöğürcü

çökek,-ği

çökel

çökelek,-ği

çökelge

çökelme

çökelmek

çökelti

çökeltme

çökeltmek

çökerme

çökermek

çökertme

çökertmek

çökkün

çökkünleşme

çökkünleşmek

çökkünlük,-ğü

çökme

çökmek

çöktürme

çöktürme havuzu

çöktürmek

çökük,-ğü

çöküklük,-ğü

çöküm

çöküntü

çöküş

çöküşme

çöküşmek

çöl

Çölemerik

çölleşme

çölleşmek

çölleştirme

çölleştirmek

çöllük,-ğü

çöl tavuğu

çömçe

çömeliş

çömelme

çömelmek

çömeltme

çömeltmek

çömez

çömezlik,-ği

çömlek,-ği

çömlekçi

çömlekçilik,-ği

çömlek hesabı

çömlek kebabı

çömlekleme

çöngül

çöp

çöp arabası

çöpçatan

çöpçatanlık,-ğı

çöpçü

çöpçülük,-ğü

çöp kebabı

çöp kovası

çöp kutusu

çöpleme

çöplenme

çöplenmek

çöplü

çöplük,-ğü

çöplükçü

çöplükçülük,-ğü

çöplük horozu

çöp sepeti

çöpsüz

çöpsüz üzüm

çöp torbası

çör çöp

çördek,-ği

çörek,-ği

çörekçi

çörekçilik,-ği

çöreklenme

çöreklenmek

çöreklik,-ği

çörek otu

çöreotu

çörkü

çörten

çörtü

çöven

çöz

çözdürme

çözdürmek

çözelti

çözgü

çözgün

çözgünlük,-ğü

çözme

çözmek

çözücü

çözük,-ğü

çözülme

çözülmek

çözülüm

çözülüş

çözüm

çözümleme

çözümlemek

çözümlemeli

çözümleniş

çözümlenme

çözümlenmek

çözümleyici

çözümleyiş

çözümsel

çözüm yolu

çözündürme

çözündürmek

çözünme

çözünmek

çözüntü

çözüş

çözüşme

çözüşmek

çubuk,-ğu

çubuk ağacı

Çubuk (ilçe)

çubukçu

çubuklama

çubuklamak

çubuklu

çubukluk,-ğu

çubuk makarna

çubuksuz

çuha

çuhacı

çuhacılık,-ğı

çuha çiçeği

çuha çiçeğigiller

çuhadar

çuhadarlık,-ğı

çuhalı

çuhçuh (tren)

çukur

Çukurca (ilçe)

çukurlanma

çukurlanmak

çukurlaşma

çukurlaşmak

çukurlatma

çukurlatmak

çukurlu

çukurluk,-ğu

Çukurova

çul

çulcu

çul çaput

çulha

çulha kuşu

çullama

çullamak

çullandırma

çullandırmak

çullanış

çullanma

çullanmak

çulluk,-ğu

çullukgiller

Çulpan (yıldız)

çulsuz

çultar

çultarı

Çumra (ilçe)

çupra balığı

çurçur

çuşka

çuval

çuvalcı

çuvalcılık,-ğı

çuvaldız

çuvallama

çuvallamak

çuvallanma

çuvallanmak

çuvallatma

çuvallatmak

çuvallı

çuvalsız

Çuvaş

Çuvaşça

çükündür

çükür

Çüngüş (ilçe)

çünkü

çürük,-ğü

çürük çarık,-ğı

çürükçül

çürük gaz

çürük iş

çürüklü

çürüklük,-ğü

çürük para

çürük sakız

çürüksüz

çürüme

çürümek

çürütme

çürütmek

çürütülme

çürütülmek

çürütüş

çürüyüş

çüş

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !