Yazım (İmlâ) Kılavuzu - H Harfi (1)

Yazım (İmlâ) Kılavuzu - H Harfi (1)

ha

habanera

habaset

habbe

haber

haber ajansı

haber bülteni

haberci

habercilik,-ği

haberdar

haberdar etmek

haberdar olmak

haberleşme

haberleşmek

haberli

haberlik,-ği

habersiz

habersizce

habersizlik,-ği

Habeş

Habeşî

Habeşistan

habip

ha bire

habis

habislik,-ği

hac,-ccı

hacamat

hacamat baltası

hacamatçı

hacamat etmek

hacamatlama

hacamatlamak

hacamat yapmak

haccetme

haccetmek

hacet

hacet kapısı

hacet penceresi

hacet tepesi

hacet yeri

hacı

hacıağa

hacıağalık,-ğı

Hacıbektaş (ilçe)

Hacıbektaş taşı

hacı fışfış

Hacılar (ilçe)

hacılar bayramı

hacılar kuşağı (gök kuşağı)

hacılaryolu (Samanyolu)

hacılık,-ğı

hacı olmak

hacı yağı

hacıyatmaz

hacıyolu (Samanyolu)

hacim,-cmi

hacimli

hacimlice

hacir,-cri

Hacivat

haciz,-czi

hacizli

haczetme

haczetmek

haç

haçlama

haçlamak

haçlı

Haçlılar

haçvari

had,-ddi

hadde

hadde fabrikası

haddehane

haddeleme

haddelemek

haddizatında

hademe

hademeihayrat

hademelik,-ği

hadım

Hadım (ilçe)

hadım ağası

hadım etmek

hadımlaştırma

hadımlaştırmak

hadımlık,-ğı

hadi

hadim

hadis (Peygamber sözü)

hâdis (meydana gelen)

hâdisat

hâdise

hâdiseli

hadisene

hâdisesiz

hadsiz hesapsız

haf

hafakan

hafazanallah

hafız

hafıza

hafızalı

hafızali (üzüm)

hafızasız

hafızıkütüp,-bü

hafızlama

hafızlamak

hafızlık,-ğı

hafi

hafi celse

hafif

hafifçe

hafif hapis cezası

hafifleme

hafiflemek

hafifleşme

hafifleşmek

hafifleştirme

hafifleştirmek

hafifletici

hafifletici sebep,-bi

hafifletme

hafifletmek

hafifleyiş

hafiflik,-ği

hafiflik etmek

hafifmeşrep,-bi

hafif para cezası

hafif sanayi,-i

hafifseme

hafifsemek

hafifseyiş

hafif sıklet

hafiften

hafif tertip,-bi

hafif uyku

Hafik (ilçe)

hafit,-di

hafiye

hafiyelik,-ği

hafniyum

hafriyat

hafriyatçı

hafta

hafta arası

hafta başı

hafta içi

haftalık,-ğı

haftalıkçı

haftalıklı

hafta sonu

hah

haham

hahambaşı

hahambaşılık,-ğı

hahamhane

hahamlık,-ğı

hahha

hahhah

hahnyum

hail

haile

hain

haince

hainleşme

hainleşmek

hainlik,-ği

hainlik etmek

haiz

hak,-kkı (doğruluk)

Hak,-kkı (Tanrı)

hak,-kki (oyma)

hâk,-ki (toprak)

hakan

hakanlık,-ğı

hakaret

hakaretamiz

hakaret etmek

Hakas

Hakasça

hakça

hakçası

Hak dini

hak ediş

hakem

hakem heyeti

hakemlik,-ği

hak etmek

hakeza

hâkî

hakikat,-ti

hakikaten

hakikatli

hakikat olmak

hakikatsiz

hakikatsizlik,-ği

hakikî

hakim (hikmet sahibi)

hâkim (yargıç)

hakimane

hâkimane

hâkimiyet

hâkimlik,-ği

hâkim olmak

hakir

hakkâk,-ki

hakkaniyet

Hakkâri

hakketme

hakketmek

hakkıhıyar

hakkıhuzur

hakkında

hakkısükût

hakkıyla

haklama

haklamak

haklaşma

haklaşmak

haklı

haklılık,-ğı

haklı olmak

hakperest

hakperestlik,-ği

haksever

hakseverlik,-ği

haksız

haksızca

haksızlık,-ğı

haksızlık etmek

hakşinas

hakşinaslık,-ğı

haktanır

haktanırlık,-ğı

hakuran (kumru)

hak yolu

hal,-li (pazar yeri)

hâl,-li (durum)

hal,-lli (çözme, eritme)

hal,-l'i (tahttan indirme)

hala (babanın kız kardeşi)

hâlâ (henüz)

Halaç

Halaçça

halaoğlu

halâs

halâs etmek

halâskâr

halâs olmak

halat

halat çekme

halâvet

halay

halayık,-ğı

halayıklı

halayıklık,-ğı

halaza

halazade

hâlbuki

hal çaresi

hâl değişimi

haldır haldır

hale

halef

halef selef

halef selef olmak

halel

haleldar

haleldar etmek

haleldar olmak

halelenme

halelenmek

haleli

hâlen

Halep çıbanı

halet

haletiruhiye

hal'etme

hal'etmek

halfa

Halfeti (ilçe)

half-time

halhal

halı

halıcı

halıcılık,-ğı

hali

haliç,-ci

Haliç

hâli duman

halife

halifelik,-ği

hâlihazır

halik,-kı

halile

halim

halim selim

halis

halisane

halis muhlis

halita

haliyle

halk

halka

halkacı

halka dizilişli

halk ağzı

halkalama

halkalamak

halkalanış

halkalanma

halkalanmak

halkalayış

halkalı

halkalı damar

halkalı gözler

halkalılar

halkamsı

halka olmak

halka oyunları

Halkapınar (ilçe)

halk avcılığı

halk avcısı

halkavî

halka yay

halk bilgisi

halk bilimci

halk bilimi

halk bilimsel

halkçı

halkçılık,-ğı

halk dili

halk edebiyatı

halk etmek

halk evi

halk evleri

halkiyat

halk matinesi

halk müziği

halk odası

halk oylaması

halkoyu

halk ozanı

halk yardakçılığı

halk yardakçısı

hallaç,-cı

hallaçlık,-ğı

hallenme

hallenmek

halleşme

halleşmek

halletme

halletmek

hallice

hallihamur (olmak)

hallolma

hallolmak

hallolunma

hallolunmak

halojen

hâlsiz

hâlsizce

hâlsizleşme

hâlsizleşmek

hâlsizlik,-ği

halt

halter

halterci

haltercilik,-ği

halt etmek

halûk

hâl ulacı

halvet

halvethane

Halvetî

halvet olmak

ham

hamail

hamak,-ğı

hamakat,-ti

hamal

hamalbaşı

hamal camal

hamaliye

hamallık,-ğı

hamallık yapmak

hamal sırığı

hamam

hamam anası

hamam böceği

hamam böceğigiller

hamamcı

hamamcılık,-ğı

hamamlık,-ğı

hamam otu

Hamamözü'nü (ilçe)

hamam takımı

hamam tası

hamam yapmak

hamarat

hamaratça

hamaratlaşma

hamaratlaşmak

hamaratlık,-ğı

hamaset

hamasî

hamaylı

Hambelî

ham besi suyu

hamburger

hamburgerci

hamdüsena

Hamel (Koç burcu)

ham ervah

ham gaz

hamhalat

ham hayal,-li

ham hum

hamız

hami

Hamî

hamil

hamile

hamilelik,-ği

hamilen

hamilikart

hamil olmak

haminne

hamisiz

hamiş

hamiyet

hamiyetli

hamiyetperver

hamiyetperverlik, -ği

hamiyetsiz

hamiyetsizlik,-ği

hamla

hamlacı

hamlaç,-cı

hamlama

hamlamak

hamlaşma

hamlaşmak

hamle

hamleci

hamle etmek

hamletme

hamletmek

hamle yapmak

hamlık,-ğı

ham madde

ham payı

hamse

hamsi

hamsigiller

hamsikuşu (hamsi tavası)

hamsin

hamt,-dı

hamt etmek

hamule

hamur

Hamur (ilçe)

hamur boya

hamurcu

hamurculuk,-ğu

hamur işi

hamurkâr

hamurlama

hamurlamak

hamurlanma

hamurlanmak

hamurlaşma

hamurlaşmak

hamursu

hamursuz

Hamursuz Bayramı

hamur tahtası

hamurumsu

hamut,-du

han

Han (ilçe)

Hanak (ilçe)

hanay

hancı

hancılık,-ğı

hançer

hançere

hançerleme

hançerlemek

hançerlenme

hançerlenmek

handan

hande

handikap,-bı

handiyse

hane

hanedan

hanedanlık,-ğı

Hanefî

Hanefîlik,-ği

hanek

haneli

hanelik,-ği

hanende

hanendelik,-ği

hangar

hangi

hangisi

hanım

hanımanne

hanım böceği

hanımefendi

hanımefendilik,-ği

hanımeli,-yi

hanımeligiller

hanım evlâdı

hanımgöbeği (tatlı)

hanım hanımcık,-ğı

hanımlık,-ğı

hanımnine

hanımparmağı (tatlı)

hani

Hani (ilçe)

hanigiller

hanlık,-ğı

Hanönü'nü (ilçe)

hantal

hantallaşma

hantallaşmak

hantallık,-ğı

hant hant

hanüman

hap

hapçı

hapçılık,-ğı

hap etmek

hapır hapır

hapır hupur

hapis,-psi

hapishane

hapislik,-ği

haploloji

hapsedilme

hapsedilmek

hapsetme

hapsetmek

hapsettirme

hapsettirmek

hapşırık,-ğı

hapşırıklı

hapşırma

hapşırmak

hapşırtma

hapşırtmak

hapşu

haptetme

haptetmek

har

hara

harabat

harabatî

harabatîlik,-ği

harabe

harabelik,-ği

 

H Harfinin Devamı...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !